Služby

Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec je medzinárodne uznávaným expertom v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a digitálnych ľudských práv. Mimo svojej bohatej publikačnej činnosti, zvykne na požiadanie spracúvavať v kontexte litigácií na Slovensku a v zahraničí odborné posudky v oblastiach svojej expertízy, a síce v oblastiach:

  • autorského práva
  • práva ochranných známok
  • patentového práva, predovšetkým jeho vymáhania
  • práva doménových mien
  • nekalej súťaže
  • zodpovednosti na internete
  • sieťovej neutrality
  • ochrany súkromia a osobných údajov
  • slobody prejavu v digitálnom prostredí
  • všeobecného práva EÚ

Za posledné roky takto poskytol posudky k otázkam autorskoprávnej ochrany, nekalej súťaže formou parazitovania, ochrany nezapísaných označení, zodpovednosti prevádzkovateľa online trhoviska, otázkam databázového práva, alebo transferu nezapísaného označenia.