Financovanie právnej vedy na Slovensku: Kde sme a ako ďalej?

Fungujú slovenské grantové schémy dobre? A aký je kontext financovania právnej vedy na Slovensku? V tomto článku krátko predstavím súčasný systém a jeho slabé miesta. Na základe 15 rozhovorov so slovenskými akademikmi a verejne dostupných informácií sa pokúsim vysvetliť ako situáciu možno zlepšiť prostredníctvom zmeny podmienok grantového, ale aj rozpočtového financovania. Ponúkam päť návrhov.

1) Veda musí byť riadne odmenená

Dnešné základné ohodnotenie môže fungovať pre praktikov, no nie pre ľudí, pre ktorých je univerzita jediný zdroj príjmu. Univerzitný systém by mal ponúkať plnohodnotnú možnosť, aby si akademici cez vedu zarobili na svoj životný štandard v rámci univerzity. Bez ďalších zdrojov je logické, že sa talentovaní vedci musia venovať iným činnostiam. Fakulty by mali postupne vytvárať príplatky pre zamestnancov, ktorí sa rozhodnú pre výhradnejšiu prácu pre fakultu a vedu. Tie by boli pravidelne prehodnocované podľa kvality publikácií. Granty tu môžu pomôcť.

2) VEGA/KEGA distribuujú príliš drobné prostriedky, aby okolo nich existovalo obšírne posudzovanie

Dnes aj tak slúžia najmä na literatúru a zahraničné pobyty, keďže fakulty nemajú na osobné rozpočty. Namiesto súčasného systému stačí mať štvrťročné výzvy, kde jednotlivý výskumník krátko opíše svoj projekt a účel peňazí napríklad do 2000 eur. Po skontrolovaní formálnych náležitostí potom nech systém jednoducho losuje toho, kto peniaze dostane. Žiadne posudzovanie.

3) APVV-VV je nutné reformovať najmä kvôli mladým ľudom

Jeden spoločný systém kolektívnych grantov pre všetky stupne seniornosti ukracuje mladých ľudí o príležitosti. Minimálne mladí ľudia by mali mať osobitnú schému na dobu do 6 rokov po PhD. Pre mladého vedca je to najkritickejšie obdobie. Peniaze by mali pokrývať extra mzdové náklady tak, aby získanie grantu bolo dostatočne motivačné a zároveň znížilo akúkoľvek potrebu mladých zamestnancov obzerať sa za doplnkovou prácou mimo univerzity. Mladí vedci musia mať priestor, aby mohli rozvinúť svoj talent. Ak budú úspešní, štát získa prostriedky s úrokmi cez ERC.

4) Pre právo treba úplne prehodnotiť používanie publikačných zoznamov Web of Science

Dnes trajektóriu publikačnej činnosti štát bez zamyslenia outsourcoval americko-britskej firme Clarivate, ktorá tvorí zoznam WoS. Zoznam je orientovaný na britsko-americkú tradíciu (okolo 85 % časopisov) a nezhŕňa mnoho dobrých kontinentálnych časopisov. V najvyššom kvarite WoS sa dnes nachádza 48,5% časopisov, ktoré nemajú žiadne recenzné konanie, pretože o uverejnení článku rozhodujú študenti. Takéto články nie sú riadne použiteľné na zahraničné granty ako ERC, pretože nie sú recenzované. Ako prvý krok by sa malo upustiť od ich používania pri prideľovaní peňazí na vzdelávanie. Avšak aj na účely prideľovania peňazí na vedu preto treba tieto zoznamy nahradiť. Právnickým fakultam na Slovensku možno odporučiť aby sa spojili a zafinancovali hĺbkovú analýzu toho ako zmeniť publikačné zoznamy a čím ich nahradiť.

5) Je nutné zvýšiť objem peňazí do vedy

Naozaj a zásadne. Začať možno už len tým, že sa odvodová povinnosť (kedy si štát vracia peniaze) pri grantoch minimalizuje. Pokračovať možno navýšením prostriedkov pre grantovú agentúru APVV.

Nižšie nájdete celý článok (vyjde v rámci publikácie: Lucia Žitňanská (ed.) Zmluvná podpora výskumu, 2021).