Financovanie právnej vedy na Slovensku: Kde sme a ako ďalej?

Prečo niekto robí vedu? A čo je to veda v práve? Až keď si odpovieme tieto otázky môžeme uspokojivo pristúpiť k otázke ako môže financovanie zlepšiť kvalitu právnej vedy na Slovensku. V tomto článku sa preto najprv krátko pokúsim načrtnúť moje vnímanie odpovede na tieto otázky. Následne zhodnotím dnešné fungovanie financovania vedy v práve na Slovensku a poukážem na jeho problémy. Tie sú v kontexte financovania predovšetkým tri: málo, niekedy zle a draho distribuované financie.


Základnou tézou článku je, že ľudia na právnických fakultách dnes na vedu v zásade nemajú priestor. Tento stav je spôsobený organizáciou štúdia práva ale aj financovaním vysokých škôl a vedy. V oboch prípadoch ide o samostatné problémy, ktoré tu možno len ťažko tematizovať. V tomto článku sa preto aspoň pokúsim načrtnúť ako by externé financovanie prostredníctvom grantov mohlo čiastočne vyriešiť tento problém. Mojím cieľom je navrhnúť ľahko implementovateľné riešenia.

(odkaz)