Actual Knowledge of Hosting Provider is Only the First Sieve

Huťko’s readers may remember Prolux case, where for the first time in Czech republic, the hosting safe harbour was applied (at least to Huťko’s knowledge). As parties appealed, case got to the Higher Court of Prague (Vrchní soud v Praze). Few days ago, Huťko learned at this blog, that court ruled on 3rd of March following:

“Druhý důležitý závěr se týká výkladu zákona o některých službách informační společnosti, podle něhož provozovatel diskusí neodpovídá za jejich obsah; pokud se však dozví o nějakém protiprávním obsahu, je povinen ho odstranit, jinak za něj odpovídat začne. .. Soud nyní tento postup označil za “první síto” a konstatoval, že provozovatelé jsou povinni odstraňovat jen takový obsah, u něhož je protiprávnost zjevná, tj. například příspěvky šířící rasovou nesnášenlivost či pornografii. Nemohou však posuzovat např. pravdivost některých tvrzení, a v takových případech je proto na místě, aby o případném odstranění rozhodl soud.”

Modified Google Translate (as Huťko is in a real shortage of time to translate)

“The second important conclusion concerns the interpretation of the law on some information society services, in which the operator is not responsible for their debate content, but if the knowledge of any illegal content, is obliged to remove it, as otherwise it will respond. .. The court called this process only the “first sieve and noted that operators are only required to remove such content that is unlawful is evident, ie posts such as spreading racial hatred or pornography. But they can not assess the veracity of certain statements such as, in such cases is therefore appropriate that the removal of any court ruled.

Huťko will provide more coverage when the ruling will be available in writing. In the meantime, cross you fingers for Huťko’s state exams.

1 Comment

  1. shiv

    This comment has been removed by a blog administrator.

Leave A Comment